Kupnja nekretnine

Buying property

Saznajte na koji način možete kupiti nekretninu u Hrvatskoj. Najnovija pravila i uvijeti kupnje. Tko može kupiti nekretninu kao fizička osoba, a tko mora otvoriti Tvrtku da bi kupio nekretninu. Detaljnije

Što kupiti?

What to buy

Savjetujte se sa našim stručnjacima koji će vam pomoći u donošenju odluke, dali kupiti građevinsko zemljište, derutnu kuću ili novu i završenu vilu. Svaka od varijanti ima prednosti i mane. Detaljnije

Renovacija nekretnine

Renovate property

Pomoći će Vam tim iskusnih arhitekata, inženjera i građevinara. Naši stručni suradnici će Vam pomoći da Vašu nekretninu renovirate, opremite ili od početka izgradite po Vašim željama i uvijetima. Detaljnije

Pravna pomoć

Legal assistance

Teško vam je naći pouzdane i profesinalne stručne osobe, ovdje smo izdvojili baš takve za vašu sigurnost, koji će svaku Vašu odluku učiniti jednostavnijom i sigurnijom. Detaljnije

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

OPĆI UVJETI POSLOVANJA
AGENCIJE ZA POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNINA
Broker grupa d.o.o., Split, Obala HNP 6

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Nalogodavac) koja s posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju te su sastavni dio istog.

Članak 2.

Opći uvjeti poslovanja regulirani su i usklađeni sa vežećim Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina, Zakonom o obveznim odnosima, Zakonom o općem upravnom postupku, Zakonom o zaštiti potrošača kao i sa svim drugim važećim propisima u Republici Hrvatskoj.

Zaštita pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka temeljno je pravo Člankom 8. stavkom 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima ("Povelja") te Člankom 16. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) utvrđuje se da svatko ima pravo na zaštitu svojih osobnih podataka.

II. POJMOVI I NAZIVI U SMISLU OVIH OPĆIH UVJETA
Članak 3.

- Posrednik: Broker grupa d.o.o., za posredovanje u prometu nekretnina, Split, Obala HNP 6, OIB: 21499195063, MB: 2586223, temeljem rješenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske, Klasa: UP/I-330-01/10-01/175, Ur.br: 526-05-01-01/2-10-2 je licencirana i ovlaštena agencija koja ispunjava sve uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina te je upisana u Registar posrednika u prometu nekretnina u Republici Hrvatskoj koji vodi Hrvatska gospodarska komora pod registarskim brojem upisa 114/2010 od 28.05.2010. godine.
- Posredovanje u prometu nekretnina obuhvaća radnje koje posrednik u prometu nekretnina poduzima s ciljem povezivanja Nalogodavca i treće osobe putem pregovora, pripremu za sklapanje pravnih poslova te ispunjenje posredovanog posla koji je predmet ugovora o posredovanju.
- Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja je ovlaštena s Posrednikom zaključiti ugovor o posredovanju u prometu nekretnina (prodavatelj, kupac, najmodavac, najmoprimac, zakupodavac, zakupnik, zakonski opunomoćenik).
- Treće osobe su fizičke ili pravne osobe koje Posrednik nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovora i zaključenja posredovanog pravnog posla koji je predmet ugovora.
- Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje, sukladno odredbama općeg zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
- Agent posredovanja u prometu nekretnina fizička je osoba koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina pri HGK Zagreb.
- Ugovor o posredovanju je pisani dokument kojim se reguliraju odnosi između Nalogodavca i Posrednika.Sklapanjem ugovora o posredovanju Nalogodavac potvrđuje da je upoznat sa odredbama ovih Općih uvjeta poslovanja Posrednika.
- Posrednička naknada je iznos koji je Nalogodavac dužan isplatiti Posredniku za usluge posredovanja.

III. UGOVOR O POSREDOVANJU
Članak 4.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina Posrednik se obvezuje dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu radi pregovora i sklapanja posredovanog pravnog posla, a Nalogodavac se obvezuje isplatiti mu ugovorenu naknadu (proviziju) ako isti bude sklopljen.

Ugovor o posredovanju (u daljnjem tekstu: posrednički ugovor) sklapa se između Posrednika i Nalogodavca u pisanom obliku i na određeno vrijeme koji se može više puta produžiti, sve do ispunjena odnosno raskida (bilo koje ugovoren strane) istog.

U slučaju raskida ugovora, bez opravdanih razloga od strane Nalogodavaca, isti je dužan nadoknaditi stvarne nastale troškove tijekom posredovanja, u skladu sa cjenikom koji je je sastavni dio Općih uvjeta.

Ugovor o posredovanju Nalogodavac jednostrano otkazuje pismenim putem najmanje 15 (petnaest) dana prije isteka ugovorenog roka ukoliko ne želi nastavak posredovanja. Ako se ugovor o posredovanju ne otkaže na gore navedeni način, tada se produžava na isti ugovoreni rok. Naznačeni podaci u Ugovoru o posredovanju moraju biti potpuni, istiniti i točni, a posrednik, isključivo uz suglasnost prodavatelja/najmodavca/zakupodavca, može vršiti oglašavanje nekretnine u medijima.
Posrednik može odbiti sklapanje ugovora o posredovanju sa Nalogodavcem na temelju slobodne procjene.

IV. ISKLJUČIVO POSREDOVANJE
Članak 5.

Ugovorom o posredovanju Nalogodavac se može obvezati da neće angažirati ni jednog drugog Posrednika (ekskluzivno posredovanje) te isto mora biti izričito ugovoreno. Ako je za vrijeme trajanja ugovora o ekskluzivnom posredovanju Nalogodavac sklopio, mimo isključivog Posrednika, pravni posao preko drugog Posrednika, dužan je isključivom Posredniku podmiriti stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja.

V. OBVEZE POSREDNIKA
Članak 6.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina Posrednik se obvezuje obavljati sljedeće:
1. nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu radi zaključivanja posredovanog posla
2. upoznati Nalogodavca s tržišnom cijenom nekretnine
3. izvršiti kontrolu isprava potrebnih za posredovanog posla te izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo predmetne nekretnine te upozoriti Nalogodavca na nedostatke u ispravama, ukoliko postoje
4. upoznati Nalogodavca sa svim obvezama (zakonskim i poreznim) koje za njega proizlaze iz posredovanog posla predmetne nekretnine
5. izvršiti sve radnje radi predstavljanja nekretnine na tržištu (oglašavanje nekretnine na adekvatan način)
6. omogućiti nesmetan pregled i prezentaciju nekretnina
7. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora
8. čuvati osobne podatke Nalogodavca i podatke o nekretnini koja je predmet ugovora kao poslovnu tajnu
9.obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima značajnim za posredovani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

VI. OBVEZE NALOGODAVCA
Članak 7.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina Nalogodavac se obvezuje da će obaviti sljedeće:
1. obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja, predočiti ispravne i istinite podatke o nekretnini te dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevnu iuporabnu dozvolu te energetski certifikat ukoliko ih posjeduje
2. dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini tj. drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini
3. osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledavanje nekretnine
4. obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini uključujući opis i cijenu nekretnine
5. nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, isplatiti posredniku ugovorenu naknadu
6. nadoknaditi posredniku sve troškove učinjene tijekom posredovanja, a koji prelaze uobičajene troškove posredovanja
7. pisanim putem obavijestiti Posrednika o promjenama vezanim za posao za kojeg je ovlastio Posrednika

Nalogodavac nije obavezan pristupiti pregovorima s trećom osobom koju je Posrednik našao, niti sklopiti posredovani posao ali isti će će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan nadoknaditi Posredniku sve troškove učinjene tijekom posredovanja.

VII. POSREDNIČKA NAKNADA
Članak 8.

Za obavljeno posredovanje prilikom sklapanja posredovnog posla Posredniku pripada posrednička naknada, regulirana ugovorom između Nalogodavca i Posrednika.
Posrednik je, za svoj rad, dužan naplatiti posredničku naknadu određenu ugovorom o posredovanju, Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina te tarifom Hrvatske gospodarske komore. Cjenik posredničkih naknada je sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja. Posrednik naplaćuje posredničku naknadu u ugovorenom postotku ili u apsolutnom iznosu što je definirano ugovorom o posredovanju i cjenikom i to pri zaključku prvog posredovnog pravnog posla (predugovor, ugovor) odnosno u trenutku navedenim u ugovoru o posredovanju sklopljen između Nalogodavca i Posrednika.

Članak 9.

Posrednik ima pravo na posredničku naknadu i kad Nalogodavac zaključi s trećom osobom pravni posao, s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, a koji ima sličnu svrhu kao i posredovani posao (npr. zaključeni ugovor o zamjeni, zakupu, najmu nekretnine i sl.).

VIII. PONUDA I CIJENE NEKRETNINA
Članak 10.

Ponuda Posrednika je temeljena na informacijama zaprimljenih pismenim i usmenim putem od strane Nalogodavaca. Ponuda nekretnina dostupna je zainteresiranim trećim osobama u uredu Posrednika, na službenoj internetskoj stranici Posrednika te u elektroničkim i drugim medijima.
Postoji mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine (npr. oglašena nekretnina je prodana/iznajmljena/ zakupljena ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje / najma / zakupa svoje nekretnine).
Naše ponude i obavijesti Nalogodavac mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi.
Cijene nekretnina najčešće su iskazane u valuti EUR, ali mogu biti iskazane i u kunskoj protuvrijednosti na dan ispostavljanja ponude zainteresiranim trećim osobama, a naplative su sukladno ugovoru između naših Nalogodavaca i trećih zainteresiranih osoba.

IX. CJENIK POSREDNIČKIH NAKNADA I USLUGA
Članak 11.

Posrednička provizija (naknada) za posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina:
NAPOMENA: Posrednik na cijene iskazanih posredničkih naknada i usluga obračunava PDV jer je u sustavu PDV-a (temeljem članka 22. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost).

CJENIK

KUPOPRODAJA
Provizija se naplaćuje u postotku od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene.

PRODAJA

Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine
(naplaćuje se od Nalogodavca / Prodavatelja)

 

KUPNJA

Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine.
(naplaćuje se od Kupca)
Provizija se naplaćuje od Kupca ako je ugovorena ili je Posrednik dobio od strane Kupca pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine.

 

 

ZAKUP I NAJAM

IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP – provizija od najmodavca i zakupodavca, jednokratno

Postotak od mjesečne najamnine / zakupnine

100%

Za ugovoreni najam / zakup trajanja do 60 mjeseci

   

150%

Za ugovoreni najam / zakup trajanja 60 mjeseci (5 godina) i više

UNAJMLJIVANJE I ZAKUP – provizija od najmoprimca i zakupnika

Postotak od mjesečne najamnine / zakupnine

100%

Za ugovoreni najam / zakup trajanja do 60 mjeseci

   

150%

Za ugovoreni najam / zakup trajanja 60 mjeseci (5 godina) i više

 

X. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.

Za sve ostale odnose koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili posredničkim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima. U slučaju spora proizašlog iz ugovora o posredovanju između ugovornih strana, a koji se ne bi mogao sporazumno riješiti, nadležan je Općinski sud u Splitu, osim ako ugovorne strane drugačije ne dogovore.
Ovi Opći uvjeti objavljeni su na službenoj internetskoj stranici Posrednika www.croestate.com i dostupni su u službenim prostorijama Posrednika. Ovi Opći uvjeti poslovanja Posrednika primjenjuju se od 01. Prosinca 2014. godine.

U Splitu, 01. Prosinca 2014. godine.

za Broker grupa d.o.o.
Meri Vulić., ovlašteni agent

Preko 20.000 nekretnina

Over 20,000 properties

S preko 20 000 nekretnina u ponudi, vjerujemo da možemo ispoštovati svaki zahtjev, zahvaljujući nenadmašnoj mreži partnera, privatnih prodavatelja i iznajmljivača. Putem te mreže imamo pristup najboljim nekretninama koje se mogu pronaći na tržištu na najnevjerovatnijim i najpoželjnijim lokacijama u Hrvatskoj. Detaljnije

Diskretna prodaja

Discrete sales

Smatramo da je diskretnost prodaje važna kao vid zaštite imovine i poslovnog image-a naših klijenata prodavatelja, koji se nerijetko odlučuju upravo za ovu servisnu uslugu želeći da se njihove nekretnine ne oglašavaju uopćenim promotivnim kanalima, nego samo na našim stranicama. Detaljnije

Najbolji hrvatski agenti

Top Croatia agents

Članovi portala Croestate su najkvalitetnije agencije i agenti za posredovanje u prometu nekretnina. Svi su ovlašteni i licencirani za promet nekretninama. Izbjegnite ilegalne i neprofesionalne agencije. Detaljnije

Najnovije informacije

Newest information

Informacije i podatke o nekretninama ažuriramo na dnevnoj bazi. Naši informatičari svakodnevno unose nove podatke i informacije tako da ovdje možete vidjeti najtočnije informacije o nekretninama... See more


FAQ

Ovo su odgovori na Vaša najčešće postavljana pitanja, za sva ostala pitanja ili nejasnoće slobodno nas kontaktirajte ili dođite u naš ured.

1. Mogu li stranci kupiti nekretninu u Hrvatskoj?

Postoji razlika između građana EU i građana koji nisu državljani EU. Građani EU, fizičke i pravne osobe, mogu kupiti nekretnine u Hrvatskoj pod istim uvjetima kao i hrvatski državljani. Državljani drugih zemalja, fizičke i pravne osobe, mogu kupiti nekretnine po načelu uzajamnosti i za to trebaju zatražiti odobrenje od Ministarstva pravde Republike Hrvatske.

2. Koje poreze moram platiti prilikom kupovine nekretnina u Hrvatskoj?

Porez na imovinu u Hrvatskoj iznosi 3% od procjene imovine poreznog ureda. Kupac ga plaća i to samo jednom.

3. Koje je najbolje doba godine za odlazak u Hrvatsku?

Hrvatska ima blagu klimu, pa je vrlo lijepo posjetiti bilo kada. Ipak, najbolje razdoblje za kupnju je između listopada i prosinca, te od travnja do lipnja. Kao turistička zemlja, tijekom ljeta mnogi su objekti iznajmljeni, pa je teže organizirati posjete nekretninama.

4. Koje je najbolje mjesto u Hrvatskoj za kupnju vile?

Prvi red do mora uvijek je dobitna situacija. Što se tiče lokacije: uz obalu od Dubrovnika do Zadra, a od srednjodalmatinskih otoka najpovoljniji su Brač, Hvar, Šolta, Vis, Korčula i poluotok Pelješac.

5. Kako mogu naći kuću za iznajmljivanje u Splitu u Hrvatskoj?

Split je više apartmansko mjesto, pa je lakše iznajmiti stan na duži rok. Međutim, moguće je naći vilu na dugoročni najam. Kako je zakup uvijek nepredvidiv, a situacija se brzo mijenja, uvijek je najbolje rješenje kontaktirati agenciju kako bi vidjeli što je trenutno na tržištu i dostupno.

6. Je li sada dobro vrijeme za ulaganje na hrvatskom tržištu nekretnina?

Tržište nekretnina u Hrvatskoj je posljednjih godina vrlo živo i još uvijek raste, pa je svakako dobro razdoblje za ulaganje i postizanje zadovoljavajućeg povrata investicije.

7. Što je OIB i zašto mi je potreban?

Na engleskom je 'PIN' što znači 'osobni identifikacijski broj' i potreban je za bilo koji ugovor. Jedinstven je za svaku osobu, hrvatskog ili stranca, a koristi se kao jedinstveni identifikator u raznim službenim evidencijama.

8. Mogu li platiti u stranoj valuti prilikom kupovine nekretnina u Hrvatskoj?

Sva plaćanja nekretnina moraju biti u nacionalnoj valuti, u kunama. Međutim, svako plaćanje u stranoj valuti preračunat će se u kune.